Advokatska komora Srbije

Advokatska komora Srbije

advokatska komora srbije_logo

O Advokatskoj komori Srbije

Savremeno advokatsko zanimanje u Srbiji je uvedeno Zakonom o advokatima, koji je na predlog vlade Ilije Garašanina donet 28. februara 1862. godine. Prema ovom zakonu, kao pravni zastupnici mogu da rade samo obučeni advokati koji su položili pravosudni ispit i licencirani od strane Ministarstva pravde. Prvi zakon o pravnim zastupnicima utvrđuje kriterijume ko može postati zakonski zastupnik. Pravni zastupnici ne mogu postati lica koja: „lice koje su pod stečajem ili starateljstvom, kao i lica osuđena za krivično delo stečaja“.
Čitajte dalje

Istorijat

Savremena advokatura u Srbiji počela je Zakonom o advokatima, koji je na predlog vlade Ilije Garašanina donet 28. februara 1862. godine. Po ovom zakonu, pravna pomoć se dodeljuje samo kvalifikovanim advokatima koji su položili pravosudni ispit „Građansko i krivično pravo” i licencirani od strane Ministarstva pravde. Prvi zakon o pravnim zastupnicima navodi da su lica koja nemaju pravo na zastupanje: „lice koje su u stečaju ili pod starateljstvom i lica osuđena za krivični stečaj.“
Čitajte dalje

→Advokatska komora Beograd
→Advokatska komora Vojvodine
→Advokatska komora Niš