Propis

ADVOKATSKA TARIFA - TABELARNI PRIKAZ
NAGRADA SA ZAPOČETIM SATOM

KRIVIČNI POSTUPAK

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1 ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU, ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupka OSTALI PODNESCI
1do 3 god. 18.000,00 9.750,00 33.000,00 16.500,00 8.250,00
2preko 3 do 5 24.000,00 12.750,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00
3preko 5 do 10 31.500,00 16.500,00 60.000,00 30.000,00 15.000,00
4preko 10 do 15 46.500,00 24.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
5preko 15 god. 61.500,00 31.500,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00

OSTALI POSTUPCI

PROCENJIVI PREDMETI: podnesci, ročišta i žalbe

VREDNOST SPORA (T. br. 13) PODNESAK ROČIŠTE NEODRŽANO ROČIŠTE 1/2 Pod+1.500.00 ŽALBA
1do 750,000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
2od 750.000,01 do 1,500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
3od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
43.000.000,01 -6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
56.000.000,01 - 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
612.000.000,01 - 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 78.000,00
724.000.000,01 - 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
848.000.000,01 - 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 din. nagrada od 45.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din 45.000,00 + po 30,00 dinara 45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
9120.000.000,01 - 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 din. nagrada od 52.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din 52.000,00 + po 30,00 dinara 52.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
10preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din. nagrada od 58.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara 58.000,00 + po 30,00 dinara a najviše do 88,000,00 58.000,00 + po 30,00 a najviše do 88,000,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%

NEPROCENJIVI PREDMETI: podnesci, ročišta i žalbe

VRSTA SPORA (T. br. 14) PODNESAK ROČIŠTE NEODRŽANO ROČIŠTE ŽALBA
1Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
2ostali postupci pred drž. organom 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
3službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
4utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali sporovi PS 25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
5zakonsko izdržavanje 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
6vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
7Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
8ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
9Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
UGOVORI I OPŠTI AKTI
PROCENJIVI UGOVORI 1,5% ili T. Br 13 min 11.250,00
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica 30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave 22.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica 19.500,00
punomoć 13.500,00
ostale izjave 11.250,00
o posluzi 16.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica 25.500,00
Opšti akti drž organa i lok. samouprave 37.500,00
OSTALE RADNJE
Zastupanje više stranaka uvećanje po 50%
Započeti sat zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave 1.500,00
konferencije i sastanci na kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima 4.500,00
Opomene i Odbrane po službenoj dužnosti 50% T. Broja
Dopisi3.000,00
Pregled i razmatranje spisa 50% T. Broja
Pribavljanje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, bilo u analognom ili digitalnom obliku, pravosnažnost i izvršnost 20% T. Broja
Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100% % T. Broja