Advokat, Adriana Savić

Adriana Savić je diplomirala na Pravnom fakultetu u Nišu 2010. godine, pravosudni ispit položila je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2014. godine i iste godine položila je advokatski ispit pred Advokatskom komorom u Nišu.

Posebna znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i mogućnost da postupa u svim fazama postupka protiv punoletnih učinilaca krivičnih dela koja su navedena u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica , stekla je sertifikatom Pravosudne Akademije 2015.godine. Srednju školu Ekonomsko – trgovinsku, pravni smer završila je u Zrenjaninu. Pripravnički staž obavila je u periodu 2011-2014 u advokatskoj kancelariji Sonje Aracki u Beogradu .

 

Od 2016. godine posebno angažovana na sveobuhvatnoj zaštiti žrtava porodičnog nasilja po posebnom protokolu o saradnji sa udruženjem “Osvit”, angažovana u mnogim predmetima iz ove oblasti što obuhvata krivičnopravnu zaštitu odnosno pružanje pravne pomoći u krivičnom postupku kao i postupcima razvoda braka i starateljstva nad maloletnom decom. Član Komisije za praćenje primene etičkog kodeksa Skupštine grada Niša u jednom sazivu, član Opštinske izborne komisije opštine Pantelej (Niš) u dva saziva i član Gradske izborne komisije Niš u jednom sazivu. Član Advokatske komore Niš upisom u imenik advokata te komore od 2014.godine.

Radeći u sopstvenoj advokatskoj kancelariji, Adriana Savić ostvarila je sjajan san da uvek živi u interesu svojih klijenata. Strast prema zakonu i potrebi da ljudska prava budu zaštićena i ostvarena su voljni pokretači rada ovog advokata.