Sud Novi Sad

Kontakt

logo-sud-beograd

PREDSEDNICA OSNOVNOG SUDA U NOVOM SADU

Poštovani građani,

Čast mi je da vam, u svoje lično ime, i u ime kolektiva Osnovnog suda u Novom Sadu, poželim dobodošlicu na našu zvaničnu internet prezentaciju čiji je cilj da vam na najjednostavniji način predoči rad suda, kao i način na koji ćete pred našim sudom ostvariti svoja prava.

Osnovni sud u Novom Sadu, kao najveći osnovni sud na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, ima preko 300 zaposlenih, i više od 90 sudija koji postupaju u sedam sudskih odeljenja smeštenih u zgradama u Novom Sadu, u ulici Sutjeska br. 3 i na Bulevaru Oslobođenja broj 58. Odeljenja našeg suda su Odeljenje za prethodni postupak, Odeljenje za porodične sporove, Odeljenje za radne sporove, kao i Krivično, Parnično, Vanparnično i Izvršno odeljenje.
Osnovni sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset i deset godina ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud i odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti.

Osnovni sud u prvom stepenu sudi u građanskopravnim sporovima ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud.

Osnovni sud u prvom stepenu sudi u stambenim sporovima; sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa; o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa; o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom; sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada. Više